Abonnements og generelle betingelser

Download PDF

Abonnements og generelle betingelser. Gældende fra 1. november 2019.

Definitioner

Inpadi Services: Alle inpadi programmer, moduler, services og konsulent ydelser.

Brugsdata: Data der genereres ved brug af inpadi Services. Indeholder teknisk information, logdata og trafikinformation (operativsystem, applikationer, IP-adresse og lignende).

Dataansvarlig: Afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Behandler af Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data tilhørerende kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i inpadi Services såsom bruger information, eventlogning og øvrige data.

Personoplysninger: Enhver information der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnements og generelle betingelser (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved underskrift, ved at anvende inpadi Services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem inpadi ApS, CVR-nummer 39672367, Rugaardsvej 321, 5210 Odense NV og kunden herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Partnere og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved oprettelse og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra oprettelse og udlevering af adgang (bruger/password) til udgangen af en kalendermåned efterfælgende faktureres primo månedligt.

3. OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende inpadi Services, der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke inpadi Services eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle inpadi Services undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til inpadi Services, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til de antal brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter til enhver tid. Såfremt Kunden udvider brugen eller kapacitetsforbrug, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved et sådant forhøjet forbrug eller ved yderligere antal klienter, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I inpadi Services findes en oversigt over klienter og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende inpadi Services gælder udelukkende for Kunden og dennes Partnere, og inpadi Services må ikke benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.5 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til inpadi Services eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.6 Med undtagelse af det der fremgår af punkt 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til inpadi Services til tredjemand.

3.8 Kunden skal sikre, at inpadi Services ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade inpadi ApSs navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til inpadi Services. Adgangen til inpadi Services åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre inpadi ApS forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af inpadi ApS.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på inpadi ApSs hjemmeside og reguleres årligt 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i Nettoprisindekset fra oktober til oktober i de foregående år. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan selv ved afinstallation og sletning af navngivne klienter, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til indgangen af en ny kalendermåned (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse).

5.3 Kunden skal selv opsige abonnementet via inpadi Services eller henvendelse til inpadi ApS til ophør ved aktuel måneds udløb.

5.3 inpadi ApS kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden uploader og behandler i inpadi Services samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i inpadi Services. Som bilag 1 til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

6.2 inpadi Services giver Kunden mulighed for at eksportere data via inpadi Services downloadfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør.

6.3 inpadi ApS forbeholder sig retten til at slette Kundedata umiddelbart efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og inpadi har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.4 inpadi ApS er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af inpadi Services.

6.5 inpadi ApS kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i inpadi ApS, prissætte inpadi Services og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal inpadi ApS anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal inpadi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

6.6 inpadi ApS kan give tredjemand og myndigheder adgang til Brugs- og Kunde-data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

8. DRIFTSSTABILITET

8.1 inpadi ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for inpadis kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Inpadi Services leveres, som den er og forefindes, og inpadi ApS fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

8.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber inpadi sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8.3 Planlagte afbrydelser vil blive varslet forinden i videst muligt omfang.

9. ÆNDRINGER

9.1 inpadi ApS er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af inpadi Services. Inpadi ApS er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af inpadi Services og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af inpadi Services.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 inpadi Services og information der afgives fra inpadi Services, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til inpadi ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes inpadi ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give inpadi ApS meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af inpadi ApS immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af inpadi Services, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Kundedata, giver Kunden inpadi ApS og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at inpadi ApS forsvarligt kan afvikle og drifte inpadi Services og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. OVERDRAGELSE

11.1 inpadi ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

11.2 For så vidt angår inpadi ApS anvendelse af underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

12. inpadi ApSs ANSVAR

12.1 inpadi ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår eller brug af inpadi Services, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 inpadi ApS er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med inpadi Services. Inpadi ApS kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan inpadi ApS ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden, at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er inpadi ApS samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde inpadi ApS for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af inpadi Services.

12.4 Kunden accepterer at skadesløsholde inpadi ApS mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af inpadi Services.

13. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

13.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden anvender som Dataansvarlig i inpadi Services, gælder Databehandleraftalens bestemmelser mellem inpadi ApS og Kunden. For så vidt angår inpadi ApS behandling af Personoplysninger henvises til inpadi ApSs Persondatapolitik. inpadi ApS har tavshedspligt om alle informationer, inpadi ApS måtte komme i besiddelse af om Kunden. 

3.2 I det omfang Kunden anvender information, lincensinformation, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til inpadi ApS, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og inpadi ApSs behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde inpadi ApS for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. VILKÅRSÆNDRINGER

14.1 inpadi ApS er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på inpadi ApS hjemmeside. inpadi ApS tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af inpadi Services efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

15. TVISTER

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Odense.

16. GYLDIGHED

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. november 2019 og erstatter tidligere vilkår.

Tilmeld nyhedsmail